10/4/12

Προφήτης Ηλίας - Γενικά Αρχεία του Κράτους (έγγραφο 2)

H αναφορά του Ηγουμένου Αθανάσιου πυροδότησε μια σειρά εξελίξεων. Ο έφορος Λοκρίδας Λάμπρος Αλεξάνδρου έπεισε  τον τότε Επίσκοπο Ταλαντίου ότι ο  μοναχός έπρεπε άμεσα να εκδιωχθεί από το Μοναστήρι και ο Επίσκοπος με αναφορά του, που , δυστυχώς, δε σώζεται, ζητά από τη Γενική Γραμματεία των εκκλησιαστικών να παρέμβει.Η βασική κατηγορία ήταν ότι ο Ηγούμενος ήταν αυτοχειροτονούμενος και για το λόγο αυτό έπρεπε να απελαθεί από το Ελληνικό έδαφος. Με έγγραφό του στις 16 Σεπτεμβρίου 1833 ( το οποίο είναι αδύνατο να "αποκρυπτογραφηθεί" αφού είναι εξαιρετικά δυσανάγνωστο ) ο Γενικός Γραμματέας Σ. Τριανός παραπέμπει το θέμα στην Ιερά Σύνοδο, η οποία συνεδριάζει και στις 25 Σεπτεμβρίου 1833 εκδίδει την παρακάτω απόφαση :

 

"ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Προς : την επί των Εκκλησιαστικών κτλ Γενική Γραμματεία της Επικρατείας

Λαμβάνουσα υπ΄όψιν η Ιερά Σύνοδος την υπ' αριθμ. 1279 πρόσκλησιν της σης ταύτης Γραμματείας και την 866 αναφορά του αγίου Ταλαντίου από 20 του παρόντος  μηνός περί του εις  Αταλάντην Μοναστηρίου του Προφήτου Ηλία, του Κάρκαρη επιλεγομένου εκ του αυτοχειροτονήτου αυτού Ηγουμένου Αθανασίου και παρατηρούσα τα εν αυτώ διατρέξαντα,


Γνωμοδοτεί 

α) Το μεν Μοναστήριον, περί ου ο λόγος συμπεριλαμβανόμενον ήδη εις τα υπό την κυριότητα της Κυβερνήσεως , από τού τα ανήκοντα, θεωρούμενα ως έρημα, ανήκουν εις την Κυβέρνησιν.

β) Τα μεν ήδη συναγμένα εκ των λιβαδιών χρήματα καθώς και όσα άλλα συναχθώσι υπο των κτημάτων του ειρημένου Μοναστηρίου , ανήκουσι εις το Εκκλησιαστικόν Ταμείον.

γ) Ο δι άλλην οδόν παρά την ευθείαν καταξιωθείς ηγούμενος του Μοναστηρίου, απωλέσας δια διαταγής ρητής της Κυβερνήσεως, να αποβληθεί εκείθεν , αφού δώση εξηκριβωμένον λογαριασμόν περί όσων χρεωστεί και αφ ου δώσει λογον εις όποια αρχήν ήθελε εγκριθεί από της σης ταυτης Γραμματείας, να διαταχθή να μεταβή ως απλούς Ιερομόναχος εις άλλον Μοναστήριον αν θέλη, ει δε μη να απέλθη ακωλύτως εκτός της Περιφερείας για να μην περιφέρηται εις τον κόσμον.

                                                                  Τα μέλη
Ο Κορίνθου Κύριλλος πρόεδρος
Ο Θηβών Παϊσιος
Ο Ανδρούσης Κύριλλος
Ο Μεσσήνης Ιωσήφ
Ο Ηλιουπόλεως Άνθιμος

                                                                       Ο Γραμματέας 
                                                                       Σ. Φαρμακίδης "                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου