23/5/12

Προφήτης Ηλίας - Γενικά Αρχεία του Κράτους (έγγραφο 4)

Το πρωτόκολλο του Επάρχου Λοκρίδος του Εφόρου και του Δημογέροντα Αταλάντης :
"ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτόκολλον αφορούν τα περί την κατά την Λοκρίδα Μονήν του Προφήτου Ηλιού Κάρκαρα και τον μέχρι ώρας Ηγούμενον αυτής Αθανάσιον Αρχιμανδρίτην

Δυνάμει της υπ' αριθμ 1441 Διαταγής της Βασιλικής Νομαρχίας Φωκίδος και Λοκρίδος, γενομένης κατά συνέπειαν της κατά γνωμοδότησην της Ιεράς Συνόδου υπ. αριθμ. 1279 προσκλήσεως της των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Βασιλικής Γραμματείας, προσεκλήθη δια του υπ' αριθμ. 743 εγγράφου του Επάρχου Λοκρίδος ο μέχρις ώρας Ηγούμενος της Μονής του Προφήτου Ηλίου Κάρκαρα και παρόντος του Βασιλικού Εφόρου Λοκρίδος, του Δημογέροντος της Αταλάντης κου Ευσταθίου Βέλου, ανεγνώσθη προς αυτόν η μνησθείσα Διαταγη κατά την έννοιαν της οποίας του εζητήθη σημείωσις της κινητής και ακινήτου περιουσίας της Μονής ταύτης και ισολογισμός ακριβής των εσόδων και εξόδων του αφ' ης κατεξιώθη Ηγούμενος εις την Μονήν μέχρι σήμερον. Του εζητήθησαν έγγραφα και αποδείξεις ως στήριξις του ισολογισμού και ανέφερε οτι δεν εκράτησε τοιαύτην τάξιν. Εκρίθη επομένως παρά του επάρχου, Εφόρου και Δημογέροντος να διορισθώσιν προσωρινώς επιστάται της Μοναστηριακής περιουσίας, αφού τακτικώς την παραλάβουσιν, ο Δημογέρων του χωρίου Καλαποδίου Γιάννης Λαμπρόγιαννος και ο Δημογέρων του χωρίου Ζελίου Τάσης Γεροπαναγιώτου, επιφορτιζόμενοι ούτοι την διαχείρισιν της παραδοθησομένης προς αυτούς περιουσίας και συνεννοούμενοι πάντοτε μετά του Βασιλικού Επάρχου και Εφόρου περί της βελτιώσεώς της φυλάττοντας ακριβώς σημείωσιν των εσόδων και εξόδων των κατά την Μονήν και υποχρεούμενοι να δώσωσι λόγον περί της διαχειρίσεως της περιουσίας ταύτης εν καιρώ προς τούτους.
Ο παρουσιασθείς παρά του Ηγουμένου ισολογισμός έμεινεν να επεξεργασθή, καθώς και η της Μοναστηριακής περιουσίας σημείωσις να διερευνηθή λαμβανομένων υπ' όψιν των απαιτούμενων πληροφοριών και οδηγιών.
Ειδοποιήθη εν τούτοις ο Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος ότι δύναται να μεταβή αν θέλη εις άλλο Μοναστήριον ως απλούς Ιερομόναχος.

Εν Αταλάντη την εικοστήν ογδόην Οκτωβρίου 1833

                                                     Ο 'Επαρχος Λοκρίδος 
                                                     Αναγν. Ν. Μόστρας

                                                    Ο 'Εφορος Λοκρίδος
                                                    Λάμπρος Αλεξάνρου

                                                    Ο Δημογέρων Αταλάντης 
                                                    Ευστάθιος Βέλου

Δια το ακριβές της αντιγραφής 
Εν Αταλάντη την 5η Νοεμβρίου 1833
Ο Έπαρχος Λοκρίδος 
Αναγνώστης Ν. Μόστας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου